Пролетен залез над устието на река Велека, април 2011